له مونږ سره اړیکه
نوم او تخلص:
د برېښنا ليک پته:
ستاسوپيغام دې ..ته ورسېږي:
خپل پيغام راولېږﺉ:

ستاسو له اړيکې څخه مننه کوم.