کد خبر 94641
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اَسَد 139514:46

رئیس جمهور فرمان تخفیف و عفو مجازات زندانیان را صادر کرد

براساس فرمان جديد رئيس جمهور آنعده از زندانيان ملکي و نظامي که با حکم محکمه براي چهار سال محکوم به حبس شده اند بدون در نظر داشت وقت سپري شده از زندان ها آزاد مي شوند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور، فرمانی را در مورد تخفیف و عفو مجازات زندانیان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، براساس فرمان جدید رئیس جمهور آنعده از زندانیان ملکی و نظامی که با حکم محکمه برای چهار سال محکوم به حبس شده اند بدون در نظر داشت وقت سپری شده از زندان ها آزاد می شوند.

ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که رئیس جمهور به تأسی از حکم مندرج جزء (۱۸) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، برحسب ذیل منظور کرده است.

عفو و تخفیف مجازات محجوزین:
مادۀ اول:
(۱) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجزرها گردند.


(۲) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی بیش از چهار سال الی هفت سال و شش ماه حجز محکوم گردیده اند، در صورتی که نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(۳) محجوزین مندرج فقرۀ (۱) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(۴) محجوزینی که شامل کتگوری مندرج فقرۀ (۲) این ماده نمی گردند، (۳ بر۴) حصه حجز آنها تخفیف گردد.
کبر سن:
مادۀ دوم:
محبوسین اناثی که حداقل سن (۴۹) سالگی و محبوسین ذکوری که سن (۵۹) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
عفو و تخفیف مجازات محبوسین:
مادۀ سوم:
(۱) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناثی که به مدت الی چهار سال و محبوسین ذکور، که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.
(۲) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناثی که به مدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکوری که به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتی که ربع (۱ بر ۴) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.
(۳) مدت باقی ماندۀ مجازات محبوسینی که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتی که ثلث (۱ بر۳) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(۴) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:
۱- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، ۳ بر ۴ حصۀ مدت حبس آنها.
۲- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.
۳- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.
۴- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه:
مادۀ چهارم:
آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (۱ بر۲) حصۀ مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو:
مادۀ پنجم:
(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:
۱- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ (۳۵۰) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.
۲- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).
۳- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (۴۵۵، ۴۵۶ و۴۵۷) قانون جزاء.
(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:
۱- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیفگردیده باشد.
۲- محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف بعمل آمده باشد.
۳- محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.
۴- محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.
۵- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.
۶- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتی که مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (۴) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(۳) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:
۱- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۷، ۲۰، ۲۱ و۲۲) قانون منع خشونت علیه زن.
۲- محکومین جرایم مندرج ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزایی.
۳- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۴، ۳۵ و۳۸) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۴۴) سال۱۳۸۷و مواد(۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸ و۴۱) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۶۰۴) سال۱۳۶۵.

عفو جزای نقدی:
مادۀ ششم:
محکومینی که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم:
مادۀ هفتم:
قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی:
مادۀ هشتم:
تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.
تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث
مادۀ نهم:
(۱) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا مماثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.
(۲) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، مماثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
(۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو:
مادۀ دهم:
کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را طور توحید شده در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده:
مادۀ یازدهم:
به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:
۱- در مرکز رئیس سارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس.
۲- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.
۳- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.
۴- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.
۵- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.
۶- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث، بحیث عضو.
۷- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش:
مادۀ دوازدهم:
کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعیت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین و محبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره سارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

انفاذ:
مادۀ سیزدهم:
این فرمان از تاریخ ۲۸ اسد سال ۱۳۹۵نافذ می گردد.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement