کد خبر ۶۹۹۷۵
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۶ قَوس ۱۳۹۲ ۱۳:۵۸

کمک پنجاه میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک جھاني ?۰ ميليون دالر کمک بلاعوض را به منظور حمايت از تلاش‌ھاي دولت افغانستان جھت ب

 بانک جھانی ۵٠ ميليون دالر کمک بلاعوض را که از طريق اداره انکشاف بين المللی فراھم شده، به منظور حمايت از تلاش‌ھای دولت افغانستان جھت بھبود و تقويت دسترسی به منابع مالی برای متشبثين بسيار کوچک، کوچک و متوسط، منظور کرده است. پروژۀ دسترسی به منابع مالی افغانستان از طريق ادارۀ حمايت از سرمايه گذاری ھای کوچک و ادارۀ تضمين قرضه‌ھای افغانستان تطبيق مي‌گردد. قرار است ٣٢ ميليون دالر از مجموع بودجه اين پروژه، جهت حمايت از تداوم کمک‌ھا برای سکتور قرضه ھای کوچک از طريق اداره حمايت از سرمايه گذاری ھای کوچک در افغانستان فراھم شده و ھمچنین گسترش برنامه شناسايی و حمايت از فقيرترين قشر جامعه که از طريق برنامه یادشده ھمکاری ھای تخنيکی و مالی برای خانواده ھای فقير و بی بضاعت فراھم مي‌شود را تمويل نمايد. ١٨ ميليون دالر کمک بلاعوض باقيمانده غرض حمايت از گسترش فعاليت ھای ادارۀ تضمين قرضه ھای افغانستان که بيمه قسمی را در مقابل خطرات احتمالی برای قرضه ھایی که توسط بانک‌ھای تجارتی و مؤسسات قرضه دھی کوچک برای متشبثين کوچک و متوسط فراھم مي‌نمايد، اختصاص داده شده است. رابرت سام؛ رييس بانک جھانی برای افغانستان، ھدف از اين پروژه را افزايش دسترسی متشبثين بسيار کوچک، کوچک و متوسط به منابع مالی عنوان کرده که در نتيجه آنان بتوانند تشبثات خويش را توسعه داده و فرصت‌ھای شغلی را مھيا نمايند. وی افزود:"سکتور تشبثات افغانی متکی به نيروی بيشتر کاری بوده، به ھمين دليل مي‌تواند قسمتی از نيروی کار افغانستان را جذب نمايد". قرار است با تکميل پروژه دسترسی به منابع مالی افغانستان، در سال ٢٠١٨ ميلادی اھداف ذيل به دست آيد: - قرض گيرندگان مؤسسات ھمکار اداره حمايت از سرمايه گذاری ھای کوچک در افغانستان به بيشتر از ١٠٠٠٠٠ نفر برسند. - ادارۀ تضمين قرضه ھا ١۵٠٠ قرضه متشبثين کوچک و متوسط را بيمه نماید. - در حدود ٣۵٠٠ خانواده از فقر مزمن رھايی يابند. اين پروژه تداوم کمک‌ھای بانک جھانی با بانک مرکزی افغانستان، به خصوص از طريق پروژه اضطراری جوابگويی سريع به نيازمندي‌ھای سکتور مالی که در حال حاضر جريان دارد و عمده ترين ھدف آن ارتقای ظرفيت بانک مرکزی افغانستان و تاسيس اجزای مھم زيربنای مالی در اين کشور مي‌باشد را نشان مي‌دھد. ادارۀ انکشاف بين المللی بانک جھانی کمک ھای لازم را به فقيرترين مردم جھان فراھم مي‌نمايد. ھدف اين اداره که در سال ١٩۶٠ ميلادی ايجاد شده، کاھش فقر از طريق فراھم‌آوری قرضه ھای بدون مفاد و کمک ھای بلاعوض جھت تمويل برنامه ھا در عرصه ھای رشد اقتصادی، کاھش نابرابری ھا و بھبود شرايط زندگی مردم مي‌باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement