کد خبر ۲۶۶۴۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۸ سُنبُله ۱۳۸۷ ۰۹:۱۰

امام خميني (ره ) برعكس سران عرب كه مسئله فلسطين را براساس مسايل نژادي وقومي مطرح مي نمودند ايشان درعمل حمايت بيشتري را ازفلسطين نشان دادند وامروزه يكي ازنتايج پربارروزجهاني قدس اين است كه تمام جهانيان ازحوادث ومصيبت هايي كه برمردم مظلوم فلسطين وارد مي گردد درجريان قرار بگيرند

به فرموده امام خمینی (ره) مسله فلسطین متعلق به تمام جهان اسلام است

سيد جواد وحيدي یک تن از شخصیت های علمی وفرهنگی هرات يكي ازدلايل عمده ي به وجود آمدن روزجهاني قدس راحالت عبادي مسلمين وتوجه بيشترآنان به خدا دراين ماه مبارك عنوان نموده، مي گويد : چراكه دراين ماه تاكيد فراوان برياري رساندن به محرومان ومستضعفين جهان شده است.

برهمين اساس آخرين جمعه ماه مبارك رمضان رابه عنوان روزجهاني قدس معرفي نموده اند وعقيده ي آقاي وحيدي براين است كه روزجهاني قدس ازيك مبنا وپشتيوانه ي ديني برخوردار مي باشد.

با اين همه وي با ذكر اين مطلب كه همواره درآيات وروايات اسلامي آمده است كه مسلمانان پيكره واحد اند ، تاكيد نمود : كه مسلمانان بايد ازحال يكديگرباخبر باشند. براساس همين تاكيدات است كه روزي را به عنوان روز جهاني قدس نام گذاري كرده اند.

با آن هم وي خاطر نشان ساخت : بعد ازقريب به نيم قرن عده ي ازمسلمانان كشورفلسطين درزير استثمار واستعمار يهودي هاگرفتارشده اند وعده ي ازكشورهاي مختلف هم با حمايت ازمستكبرين جهان سرزمين مقدس فلسطين را اشغال نمودند وساكنان اصلي اين سرزمين را به كشورهاي مختلف آواره نموده ، وجنايات بي شماري را درحق آنها مرتكب شده اند.

وي تصريح كرد : درطول اين مدت ، جريان اشغالگري فلسطين به عنوان يك جريان عربي مطرح شده بود جرياني كه جمال عبدالناصر موضوع ناسيوناليست عربي را مطرح نمود درآن زمان بود كه ازكشورفلسطين فقط حمايت عربي صورت مي گرفت. برهمين مبنا بود كه جنگ اعراب بااسرائيل هم آغازيافت.

آقاي وحيدي مي افزايد : به فرموده امام خمینی (ره) مسله فلسطین متعلق به تمام جهان اسلام است

وي مي گويد : امام خميني (ره ) برعكس سران عرب كه مسئله فلسطين را براساس مسايل نژادي وقومي مطرح مي نمودند ايشان درعمل حمايت بيشتري را ازفلسطين نشان دادند وامروزه يكي ازنتايج پربارروزجهاني قدس اين است كه تمام جهانيان ازحوادث ومصيبت هايی كه برمردم مظلوم فلسطين وارد مي گردد درجريان قرار بگيرند.

با آن هم وي تاكيد نمود : تمام مسلمانان جهان دراين روزبايد احساس مسئوليت نموده درمقابل اين تجاوزگري ها ووحشي گري هايی كه رژيم اسرائيل درقبال برادران فلسطيني ما انجام مي دهد، فرياد اعتراض خود را به گوش جهانيان برسانند.

وي درمورد اين كه چرا روزجهاني قدس درافغانستان به صورت گردهمائي تجليل نمي شود، مي گويد: ممكن است يك سري ملاحظه كاري ها ومحافظه كاري هايی درسطح سياسيون ما مطرح باشد چي قبل ازاين كه غربي ها دركشورتسلط پيدا كنند وچه حالا كه آنها دركشورما تسلط دارند، ممكن است محافظه كاري هاي شان هم بيشتر شده باشد. به همين منظوراست كه ازروزجهاني قدس درافغانستان به شكل راهپیمایی تجليل نمي شود.

با آن هم وي خاطرنشان ساخت : الحمدالله روزجهاني قدس ازدوسال به اين سو درافغانستان و درحد محافل وخطبه هاي نمازجمعه تجليل مي شود.

وي اظهاراميدواري نمود كه امسال بيشتر ازسال هاي گذشته درافغانستان ازروزجهاني قدس تجليل بعمل آمده واين روز مهم هم دركشورمانيز نهادينه گردد.

وي براين باوراست كه يكي ازتاثيرات مهم وبارز روزجهاني قدس اين است كه افكارعمومي جهان از جنايات بي شمارصهيونيست ها كه درسرزمين مقدس فلسطين انجام مي دهند، آگاهي حاصل نمايند.

درعين حال وي اظهار تاسف مي كند براين كه تبليغات فراواني ازسوي اسرائيلي ها وحاميان آنها برعليه مردم مظلوم وبي دفاع فلسطين صورت مي گيرد مبني براين كه ملت فلسطين يك ملت تروريزم واشغالگر مي باشد حال آنكه درروزجهاني قدس تمام مسلمين جهان يك صدا فرياد مي زنند وبه اين وسيله به جهانيان مي فهمانند كه ملت فلسطين تروريزم نبوده اين ملت فلسطين است كه مظلوم واقع شده ومردم بي گناه فلسطين هستند كه مورد تجاوزقرار گرفتند.

آقاي وحيدي خاطرنشان كرد : امروزه ما نمي توانيم به دليل معذوريت هايی كه وجود دارد درپهلوي برادر فلسطيني خود شانه به شانه درصف مقدس جهاد قرار بگيريم ولي آنقدر توان داريم كه درخيابان ها حاضرشده وفرياد حمايت ازبرادران فلسطيني وفرياد بي زاري ازدشمنان ومتجاوزين را سردهيم .

وي گرامی داشت ازروز قدس را با برپایی تظاهرات وگردهمایی های بزرگ يك وظيفه شرعي وديني دانسته و ازملت مجاهد وملتي كه خودش سالهاي سال ظلم ستيزبوده تقاضا نمود كه درآخرين جمعه ماه مبارك رمضان فرياد حمايت وظلم ستيزه ي خود را ازملت فلسطين اعلام نمايند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement