کد خبر 179
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 مِیزان 138717:08

وجود فساد گسترده در وزارت تجارت

رئيس كميسيون تفتيش مركزي ونظارت بر تطبيق قانون مجلس نمايندگان كشور از موجوديت فساد گسترده در وزارت تجارت خبر داد.
محمدكبير رنجبر رئيس كميسيون تفتيش مركزي ونظارت بر تطبيق قانون مجلس نمايندگان مي گويد: اسناد جديدي را از سوي رياست تفتيش وزارت تجارت بدست آورده اند كه بيانگر فساد گسترده در اين وزارت مي باشد.

وي افزود:‌وزارت تجارت طي قرار دادي خالف قانون تداركات ، 30 ميليون دالر را بصورت نقد به شركت هاي خارجي به منظور خريداري مواد نفتي انتقال داده است و شركت هاي مذكور نيز در اين قرار داد متعهد شده بود كه مقدار معين نفت را به كشور بفرستند.

اما آقاي رنجبر ميگويد : شركت هاي مذكور مواد نفتي را با تاخير شش ماه الي دو سال فرستاده اند.

رئيس كميسيون تفتيش مركزي ونظارت بر تطبيق قانون مجلس نمايندگان گفت: درحال حاضر بعد از دو سال سپري شدن از اين قرارداد ، نه ميليون دالر در نزد اين شركت ها مي باشد و آنان مواد نفتي را به افغانستان نفرستاده است وشركت از اين پول به نفع خود استفاده مي كنند.

آقاي رنجبر مي گويد: بايد مطابق به قانون تداركات ، پس از انتقال مواد نفتي به كشور، پول به شركت ها داده شود.

آقاي رنجبر افزود: در اين قرارداد قانون تداركات نقض گرديده است.

وي گفت: به كسانيكه مرتكب نفض قوانين شده اند ودر فساد غرق هستند شش ماه ديگر فرصت دارند تا اين مسائل را اصلاح كنند.

بااین حال قرار شد تا در يكي از جلسات اين كميسيون وزير تجارت ورئيس تصدي مواد نفتي به منظور استجواب فراخوانده مي شود.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement