کد خبر ۱۶۸۳۲۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۱ قَوس ۱۳۸۷ ۰۹:۵۳

(حماس) سازماني است برخواسته ازدل مردم مسلمان فلسطين وجوانان مبارز آن صادقانه وعاشقانه مصمم اند تا اول ازاسلام شان وبعد از سرزمين ومردم خود دربرابر اشغالگري هاي اسراييل دفا

غزه؛ نیازمند فریاد ویرانگر مسلمانان

سرزمین قبله اول مسلمین دراین شب وروزها گرفتار شدید ترین بحران تاریخی می باشد و درحالی که اهالی دیگر سرزمین های اسلامی علی الظاهر به خاطر ایام عید بزرگ اضحی به مراسم عنعنوی خویش مشغول اند اما دسته ای از انسان های بی گناه ومظلوم درآتش کینه ونفاق اسراییلی می سوزند وبه دلیل محاصره غزه ، این بخش از خاک مقدس فلسطین، روزانه ده ها وبلکه صدها نفر از زن ومرد وکودک وپیروجوان آن درمعرض تلف شدن ونابودی قرار می گیرند.
سردمداران فاشیست وخونخوار اسراییل که معلوم است چرا وبه چه دلیل اینگونه سفاکانه ایستاده اند وچرا می خواهند تا آخرین نفس با این مردم با صفا ودل سوخته درمبارزه نابرابر قراربگیرند . چون می دانند که ملت فلسطین داعیه دار سرزمین آبایی واجدادی خود بوده وبه عنوان میراث داران اصلی این سرزمین به هر قیمتی، ایستاده اند تا به باز پس گیری آب وخاک خود جدی باشند ودیر یا زود دست اجانب را ازوطن خود کوتاه نمایند واسراییلی ها هم نیک دریافته اند که این مردم جدا از یک عده افراد وجریان های سازشکاری هستند که به نام تشکیلات خودگردان فلسطین درخوش وبیش با اسراییلی ها قرارداشته واز پشت به ملت ومبارزین سرزمین قدس خنجر می زنند.
آری (حماس) سازمانی است برخواسته ازدل مردم مسلمان فلسطین وجوانان مبارز آن صادقانه وعاشقانه مصمم اند تا اول ازاسلام شان وبعد از سرزمین ومردم خود دربرابر اشغالگری های اسراییل دفاع نمایند وبرزمند ودراین راه خود را فدا نموده دشمنان خویش را نیز با نابودی مواجه ساخته ودرنهایت سرزمین های اشغالی را از چنگال اختاپوسی رژیم منحط ومستکبر اسراییل رهایی بخشند . ازهمین رو سردمداران خون آشام اسراییل که مشتی منکوب ومطرود شده سرزمین های دیگراند وصرفا برای اشغال وسرکوب ودرنده خویی به سرزمین قبله اول مسلمین تجاوزنموده اند، از هیچ جنایت وتوطیه ای دربرابر ملت مسلمان فلسطین فروگذار نمی باشند وچون ازراه های معقول ومشروع نه تنها نتوانستند برنده صحنه های انتخابات باشند ودرمبارزه نابرابر نیز نه تنها قادر نگردیدند تا ملت مسلمان فلسطین را از پادربیاورند که مردم مسلح به ایمان قبله اول مسلمین، هم درانتخابات پیشگام گردیده وحکومت مردمی فلسطین راتشکیل دادند وهم درمبارزات چه سیاسی وچه نظامی پیروز میدان بوده وچیزی نمانده بود تا رژیم ستمگر وپوشالی اسراییل را برسر جایش بنشانند . ازاین رو توطیه گران ومکاران اسراییلی ازراه محاصره مردمان بی دفاع غزه وارد عمل گردیدند تاشاید بتوانند ازاین مسیر به اهداف شوم خود نایل آیند.
محافل وحلقات غربی هم که ازروز روشن تراست که چرا هیچ صدایی وندایی درحمایت از مردم فلسطین بیرون نمی دهند وحداقل به سردمداران رژیم اشغال وسرکوب نمی گویند که اگر شرم وحیای انسانی ندارند، عرف بین الملل را رعایت نموده، دست از اینگونه مقابله نابرابر بردارند. زیرا غربی ها اگر دیموکراسی عنوان می دارند تا آنگاه این شعار برای آن ها محترم ومقبول است که به نفع سیاسی واقتصادی خودشان خاتمه یابد وداد از حقوق بشر تازمانی سر می دهند که حقوق خود آنها پایمال نگردد و حربه ای باشد علیه دیگر ملل ونحل وچون اسراییل ولد نامشروع خودآنها است ، دیموکراسی وحقوق بشر هم درخدمت اهداف ونیات پلید سردمداران سفاک وخون آشام اسراییل خواهد بود. از همین جهت است که اگر دونفرسرباز اسراییلی دستگیرمی گردند ویا خونی ازبینی یک نفر اسراییلی بیرون می آید فریاد دیموکراسی خواهی و حمایت از حقوق بشر غربی ها وتمام رسانه های وابسته شان گوش فلک را کر می نمایند اما چون مشتی ازانسان های مسلمان با آنکه کاملا مشروع وانسانی ازحقوق خود به دفاع برخواسته اند مشمول شعارهای فریبنده دیموکراسی وحقوق بشر نه تنها نگردیده که مغضوب ومقهور نیز واقع شده وانگار که همه چشم های محافل حامی حقوق بشر ودیموکراسی خواهی کور گردیده وگوشهای شان کر وبه هیچ عنوان حاضر نمی باشند کوچکترین عکس العملی دربرابر نسل کشی تاریخی صهیونیست ها نشان دهند.
اما کشورهای اسلامی چرا این گونه ساکت وبی حرکت ایستاده اند. چرا اکثرزمامداران ورهبران این سرزمین ها تاهنوز تحرکی از خود نشان نداده اند وبگذریم از حکومت های سرزمین های اسلامی ، که مردم این سرزمین ها چرا احساس مسولیت ننموده وحتی کمترین فریادی به حمایت از این نسل فراموش شده فلسطینی سر نمی دهند.
باز دررابطه با اکثر زمامداران کشورهای اسلامی این ذهنیت نه که این واقعیت کاملا محرز است که وابستگی آن ها به کشورهای غربی مانع ازآن می گردد تا فردی از سران کشورهای اسلامی لحظه ای به فکر پیکره مهمی ازجهان اسلام چه درسرزمین فلسطین ویاغیر ازآنجا باشند. آنان نیز گوش به فرمان غربیها بوده هرزمان که آنها اراده نمایند ویا منافع اربابان غربی واسراییلی شان ایجاب نمایند به صدا درآمده وژست حمایت از حقوق بشر را به خود می گیرند.
مردم مسلمان هم از دوحالت خارج نیستند: یا متاثر از مواضع روسا وحاکمان خود گردیده اند ویا اینکه درجریان اطلاعات دقیق اوضاع بحرانی غزه قرار نمی گیرند تا به وظیفه اسلامی وانسانی خود عمل نمایند. چه اینکه بگذریم ازرسانه های غربی که کاملا ودربست دراختیار مافیای صهیونیسم قرار دارند که اکثر رسانه های کشور های اسلامی هم یا وظیفه دارند دراین راستا اطلاع رسانی شفاف ننمایند ویا اینکه مرعوب سیاست های سرکوب وارعاب غرب واسراییل گردیده اند تا به هر نحو ممکن نه تنها اطلاع رسانی بی طرفانه ننمایند که آگاهانه جلو رسیدن اطلاعات وضع فجیع غزه را به مردم مسلمان دیگر کشورها بگیرند.
به هر حال اینک غزه درخاک وخون شناوراست وهر صبح وشام وهروقت وناوقت از زمین وهوا مردم بی دفاع آن آماج توپ وتانک وهواپیماهای رژیم غاصب اسراییل بوده ونیز درمحاصره شدید زمینی وهوایی قرارداشته که حتی کمک های به ظاهر بشر دوستانه سازمان ملل را نیز ازرسیدن به داخل غزه مانع می شوند واین است که امروزه مردم مسلمان کرانه باختری درمعرض نسل کشی عریان تاریخی قرار گرفته اند.
وظیفه مسلمانان است که امروزه به هر نحو ممکن به فریاد برادران وخواهران فلسطینی خود برخیزند . اگر می توانند امکانات نقدی وجنسی بفرستند ویاری گر روزهای پرمشقت شان باشند واگر نمی توانند بامشت های گره کرده وصداهای به هم فشرده، فریاد ویرانگر، نثار غاصبان سرزمین وحی نمایند واز برادران وخواهران فلسطینی خود حمایت کنند. درغیر آن صورت، دیری نخواهد پایید که این حال وروز شامل دیگر مردمان سرزمین های اسلامی می شود. درواقع سرزمین فلسطین ومردمان مبارز آن درخط مقدم نبرد قرار گرفته اند واگر این خط مقدم تقویه نشود وآنگاه که درمعرض فروپاشی قرار بگیرد قطعا دیگر سرزمین های اسلامی هم درامان نخواهند بود وحال وروز بدتر از فلسطینی ها شامل مردمان شان خواهد گردید.
ومردم افغانستان باآن که خود درآتش برافروخته استکبار جهانی می سوزد به هر نحو ممکن حاضر است از نهضت برادران وخواهران فلسطینی خود حمایت نماید چنانچه امسال بابرپایی روزجهانی قدس درکابل ودیگر شهرهای افغانستان این روحیه حمایت گری را به نمایش گذاشت وبازهم دراین عرصه نهایت حمایت خودرا از مبارزه کفر ستیزانه فلسطینیان، این صاحبان ووارثان اصلی سرزمین قبله اول مسلمین اعلام می نماید. 
                                                                                              

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement