بدون رشد، توسعه و انکشاف آموزش عالي، هيچ گونه رشد و پيشرفت در يک جامعه صورت نخواهد گرفت.

داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی در اولین سمینار تحت عنوان فرصت ها، چالش ها در کابل گفت، هم اکنون 60 نهاد تحصیلات عالی خصوصی در سراسر کشور مجوز فعالیت گرفته اند.

به گفته وی، تحصیلات عالی ستون فقرات رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور را تشکیل میدهد بنابراین بدون رشد، توسعه و انکشاف آموزش عالی، هیچ گونه رشد و پیشرفت در یک جامعه صورت نخواهد گرفت.

برای اولین بار سمینار ملی بر مبنای وضعیت موجود تحت عنوان "فرصت ها، چالش ها، راه های بیرون رفت ونظارت برفعالیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی" کشور برای دو روز در تالار کنفرانس های دانشگاه طب کابل برگزار شده است.

این نشست از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور با حضور روسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی برگزار شده ودر آن روی چگونگی نقش موسسات تحصیلات عالی خصوصی در رشد، توسعه و انکشاف علمی به بحث گرفته شده است.

در این سمینار اشتراک کنندگان روی نقش موسسات تحصیلات عالی خصوصی در توسعه و انکشاف علمی، رسیدن به مهمترین اهداف برنامه های ملی وزارت تحصیلات عالی، دست رسی متوازن به تحصیلات عالی در سطح کشور، زمینه سازی رقابت میان موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی بحث می کنند.

همچنین توجه به امر پژوهش و رفع موانع توسعه ی آموزش عالی در افغانستان، نقش تحصیلات عالی خصوصی در تحکیم وحدت ملی و ارزش های دموکراتیک در جامعه، نقش تحصیلات عالی خصوصی در پرورش و شکوفایی استعداد های جوانان افغان، تثبیت جایگاه تحصیلات عالی افغانستان در سطح منطقه و جهان از دیگربرنامه های این نشست است.

به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی کشور، چالش های که در درون موسسات تحصیلات عالی کشور وجود دارد، عدم هماهنگی نصاب درسی، ناهماهنگی فیس و هزینه های تحصیلی، نبود توانایی های اکادمیک میان موسسات خصوصی و دولتی می باشد.

داکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور در این نشست، خواهان راه حل این معضلات از طریق هماهنگی و همکاری روسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی شد.

عبیدالله عبید گفت: یکی از دستآورد حکومت افغانستان در طول ده سال گذشته تاسیس تعداد چشم گیری دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی بوده است.

وی گفت، امروز در کشور 60 نهاد تحصیلات عالی خصوصی مجوز فعالیت گرفته و این نهاد ها در مرکز و ولایات کشور می باشد و انتظار می رود که این رقم بازهم افزایش پیدا کند.

آقای عبید افزود، با ایجاد مراکز علمی و فرهنگی مشکلات مانند کمبود اساتید، شرایط درست تدریس، نبودن وسایل تدریس و غیره نابسامانی های دیگردر کشور رفع خواهدشد.

Your comment

Related posts

Latest news