انتشار تعدادي ويديوي کوتاه ضبط شده به وسيله دوربين هاي شخصي از موجودات عجيب در نقاط مختلف جهان مورد توجه هزاران کاربر شبکه هاي اجتماعي قرار گرفته است.

Your comment

Related posts

Latest news