در اين جلسه مشکلات ترانزيتي بخش خصوصي با کشور هاي ه

 در جلسهء مشترک مسئولین بخش اقتصادی دولت با مسئولین اتاقهای تجارت،مشکلات بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری،در جلسه مشترک اقتصادی دولت و مسئولین اتاق های تجارت که به ریاست حامد کرزی برگزار شد، مشکلات بخش خصوصی، سیاست اقتصادی کشور و جلوگیری از خارج شدن پول از افغانستان را
مورد بحث قرار داد.

در اطلاعیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این جلسه مشکلات ترانزیتی بخش خصوصی با کشور های همسایه و همچنان مشکلات در گمرکات از سوی مسئولین اتاق های تجارت و صنایع مطرح شد.

در ادامه نشست اقتصادی دولت، اعضای جلسه طرح ها و نظریاتشان  در مورد حل مشکلات بخش خصوصی در زمینه
ترانزیت،گمرکات، صنایع و سرمایه گذاری ها، بیان نمودند.

به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور کرزی، پس از استماع مشکلات ارائه شده، هدایت داد تا جلسات منظم اتاق
های تجارت و صنایع با وزارت های مالیه، تجارت و اقتصاد و سایر وزارت خانه های مربوط و همچنان با کمیته اقتصادی شورای وزیران که ریاست آنرا معاون دوم رئیس جمهور به عهده دارد، دایر گردد.

حامد کرزی از مسئولین اتاق های تجارت و صنایع کشور خواست در جلسات ماهانه اقتصادی اشتراک نمایند.

همچنان رئیس جمهور گفت: رشد واقعی اقتصادی افغانستان توسط بخش خصوصی که از حمایت حکومت برخوردار باشد، امکان پذیر است.

Your comment

Related posts

Latest news