عرضه خدمات، منابع بشري وکدرهاي انساني، منابع مالي براي صحت، ارقام واحصائيه، و مديريت درامورفارمسي ازپايه هاي اساسي صحت مي باشند

 عرضه خدمات، منابع بشری وکدرهای انسانی، منابع مالی برای صحت، ارقام واحصائیه، و مدیریت درامورفارمسی ازپایه های اساسی صحت می باشند. این مطلب توسط ثریا دلیل وزیر صحت عامه عنوان شد. وی که امروز درافتتاحیه شفاخانه خصوصی مربوط به سید سعادت نادری شرکت کرده بود، درحضور اراکین دولتی وتعدادی از نمایندگان ولسی جرگه به مهمانان حاضردرمحفل گفت: :بخش شفاخانه مغلق ومشکل ترین بخش به حساب می آید که هزینه زیاد ومدیریت با کفایت می خواهد تا بخش های خصوصی مورد توجه بشترقرارگیرد.
وی گفت: زمانی ما یک نظام صحی باکیفیت، جواب ده وشفاف درکشورخواهیم داشت که یک نظام کاملاعیار وفوق العاده صحی را داشته باشیم تا این نظام همه دست به دست هم داده ، برای رفع نیازهای مردم ممد وقابل اهمیت باشد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صحت عامه خود را ملزم می داند که بین بخش های خصوصی یک رقابت سالم وعلمی را فراهم سازد، تا درراستای کمک به مردم کشور، کارهای خوب وسالم صورت گیرد.
وی علاوه کرد: در11 ماه گذشته وزارت صحت عامه روی مقرره بخش خصوصی کارهایی را انجام داده که به زودی به شورای وزیران ارسال خواهد شد که این مقرره نقش و وظایف بخش خصوصی را معین خواهد کرد.
وزیرصحت عامه گفت: وزارت صحت عامه بودجه سال 1390 خویش را آماده کرده وعناصرمهم این بودجه تمویل شفاخانه های مرکزو ولایات کشورخواهد بود.
محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نیز در این محفل، گفت: بخش های خصوصی برای رفع معضله های مردم کارهای زیاد وارزنده را ایفا نموده ولی نیازمردم بیشترازاین است .
وی گفت: امیدواریم که سایرهموطنان ما هم برای رفاه وآرامش مردم خویش توجه جدی نمایند و سایرشفاخانه های خصوصی هم برای رفع نیازمندی های هموطنان عزیزما کوشش همه جانبه را به خرچ بدهند.
قربان حقجورئیس اتاق های تجارت وصنایع نیز گقت: مردم ما ازوزارت صحت عامه کشور تقاضا دارد تا نظارت جدی بالای شفاخانه های خصوصی داشته باشد.
وی گفت: مردم افغانستان ازاقتصاد پائین برخورد داراست، وقتی مجبورمی شوند به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند، نباید با آنها بی انصافی صورت بگیرد وپول زیاد ازآنها اخذ شود.
فرخنده زهرا نادری رئیس این شفاخانه درخاتمه گفت: این شفاخانه به طورشبانه روزی درخدمت همشهریان ما قراردارد واین یک رقابت سالم درکشوربه شمارمی رود.
وی افزود: این شفاخانه دارای بخش های مرض های پیشرفته، قلبی، ارتوپیدیک، کبدی(جگ)، چک تمامی بدن، امراض خانم ها، اطفال، سرطانی، شکر ودماغی می باشد که همیشه درخدمت هموطنان گرامی قراردارد.

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement