از وزارت‌هاي تجارت و صنايع، امور داخله، اداره مستقل ارگان‌هاي محلي، شاروالي کابل و ساير ارگان‌هاي ذيربط خواسته شده تا اسناد غصب زمين‌هاي دولتي و شخصي را به اداره مستقل اراضي افغانستان به منظور ثبت و آگاهي هرچه بيشتر به اين اداره ارسال نمايند.

Your comment

Related posts

Latest news