دچاپي رسنيو څېړنه
 
د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې په اړه د لوړ پوړو پلاویو لومړنۍ غونډه په کابل کې جوړه شوه

د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې په اړه د لوړ پوړو پلاویو لومړنۍ غونډه په کابل کې جوړه شوه

د افغانستان له حکومت سره د مرستندویو هېوادونو او سازمانونو د لوړ پوړو پلاویو لومړنۍ غونډه چې د توکیو دوه اړخیزې حساب ورکونې په چوکاټ کې د مندرجه موخو په ترلاسه ...